top of page

Champion of Slovenia 🇸🇮

Bonjour Gaj félicitations pour votre titre de champion de Slovénie. Ravi de te rencontrer.


  Parles-nous de la compétition dans ton pays! Tu entraînes?

À l'heure actuelle, il y a 4 parcours de footgolf en Slovénie, donc le championnat national a été joué sur chacun d'eux.


Le meilleur résultat de chaque parcours comptait pour le résultat final.


C'était un système vraiment intéressant qui encourage les joueurs à voyager et à jouer au moins une fois à chaque parcours en Slovénie.


L'année dernière, je m'entraînais principalement avec des parties de footgolf sur mon terrain de foot à Bovec avec des amis de notre club de foot local.


Mais pour la saison prochaine, j'essaierai d'ajouter quelques autres éléments à mes pratiques et nous verrons où cela me mènera.  Comment se développe le footgolf dans votre pays?

Elle grandit à coup sûr.Chaque saison, de plus en plus de joueurs participent aux tournois et de plus en plus de gens y participent juste pour le plaisir.


Je suppose que partout dans le monde, nous rencontrons plus ou moins les mêmes problèmes, mais c'est encore très tôt pour le sport , il se développe et c'est sûr qu'il ira de mieux en mieux d’année en année .


Quel est ton objectif pour la Coupe du monde 2020 au Japon?Tout d'abord, l'objectif sera de décider si je dois aller au Japon ou non.


Cela dépend du programme et de la durée du tournoi et bien sûr des coûts.


Pour nous Européens, le voyage au Japon pourrait être assez cher, nous verrons donc.


Si je pars, le but sera de jouer le meilleur footgolf possible, de jouer intelligemment, en éliminant les erreurs mentales.  Envisagez-vous de jouer à l'étranger pour acquérir de l'expérience et rivaliser avec des joueurs étrangers?Oui, c'est l'objectif principal pour 2020.


Je suis également dans certaines discussions sur des accords de sponsors potentiels, donc si je pouvais trouver des sponsors, j'irais probablement dans plusieurs tournois en Europe pour rivaliser avec les meilleurs dans différents parcours et acquérir une expérience précieuse.


Sinon, j'irai quand même, mais pas a moindre mesureJe ne trouve pas une photo de toi avec le trophée du champion slovène?Désolé, je n'en ai pas, car j'étais déjà absent lorsque le dernier tournoi a été joué, j'avais déjà un avantage assez important donc j'étais déjà en vacances en Indonésie.


J'étais en Indonésie pendant 2 mois, je suis revenu en Europe pendant une semaine, je suis allé jouer au Portugal pour la Fifg 500, puis je suis revenu en Australie pour le 250, et maintenant je suis en Nouvelle-Zélande en ce moment.


Et je ne suis pas encore rentré donc je n'ai même pas encore vu le trophée moi-même 😂


Espérons donc vous voir tous sur les parcours de footgolf!Hello Gaj congratulations on your title of champion of Slovenia . Nice to meet you.


Tell us about the competition in your country! Do you train?At the moment there are 4 fifg footgolf courses in Slovenia, so the national championship was played on all of them.

The best result from each course counted for the final result.

It was a really interesting system that encourages players to travel and play at least once at each course in Slovenia.


Last year I was training mainly with playing rounds of footgolf at my home footgolf course in Bovec with friends from our local footgolf club there.

But for next season I will try to add some other elements to my practices and we will see where it takes me.How is footgolf developing in your country?


It is growing for sure.


Every season there is more and more players participating in the tournaments and also more people are trying it just for fun.

I guess everywhere around the world we are encountering more or less the same problems but it's still very early stage for the sport itself, it is developing and for sure it will get better and better in the next year.


What is your goal for the 2020 World Cup in Japan?


First of all the goal will be deciding if i should even go to Japan or not.

It depends on the programme and the lenght of the tournament and of course the costs.

For us Europeans the trip to Japan could end up being pretty expensive so we will see.


If I go then the goal will be to play as best footgolf as possible, just playing smart, eliminating any mental mistakes.Do you plan to play abroad to gain experience and compete with foreign players?Yes, thats the main goal for 2020.


Im also in some discussions about potential sponsorship deals, so if I could get some sponsors I would probably go to quite a few tournaments around Europe to compete with the best in different courses and gain precious experience.

If not, I will still go, just not that many.

So lets hope to see all you guys out there on the footgolf courses!


I can’t find a photo of you with the trophy of Slovenian champion ?

Sorry I dont have one, because I was already away when the last tournament was played i already had big enough advantage so i was on holiday in indonesia already.


I was in indonesia for 2 months, came back to europe for a week, went to play in portugal for fifg500 and then came back to australia for 250, and now im in new zealand at the moment


And I haven't been home yet so i havent even seen the trophy myself yet 😂Pozdravljeni Gaj čestitke za naslov prvaka Slovenije. Lepo te je bilo srečati.


Povejte nam o konkurenci v vaši državi! Trenirate?


Trenutno v Sloveniji potekajo 4 tečaji footgolf, tako da je bilo na vseh odigrano državno prvenstvo.


Za končni rezultat se šteje najboljši rezultat vsakega tečaja.


Bil je res zanimiv sistem, ki spodbuja igralce, da vsaj enkrat potujejo in igrajo na vsakem tečaju v Sloveniji.


Lani sem treniral v glavnem z igranjem krog nogometa na domačem tekaškem igrišču v Bovcu s prijatelji iz našega tamkajšnjega tamkajšnjega nogometnega kluba.


Toda za naslednjo sezono bom poskušal dodati nekaj drugih elementov v svoje prakse in videli bomo, kam me vodi.Kako se v vaši državi razvija footgolf?


Zagotovo raste.


Vsako sezono na turnirjih sodeluje vse več igralcev in tudi več ljudi se trudi samo za zabavo.


Mislim, da se povsod po svetu srečujemo z bolj ali manj enakimi težavami, vendar je šport še vedno zelo zgodnja faza, razvija se in zagotovo bo v naslednjem letu boljši in boljši.Kakšen je vaš cilj za svetovno prvenstvo 2020 na Japonskem?


Najprej bo cilj odločitev, ali naj grem na Japonsko ali ne.


Odvisno je od programa in dolžine turnirja ter seveda stroškov.


Za nas Evropejce bi potovanje na Japonsko lahko postalo precej drago, tako da bomo videli.


Če bom šel, bo cilj, da igram čim boljšega stopalka, samo igram pametno in odpravim morebitne duševne napake.Ali nameravate igrati v tujini, da pridobite izkušnje in tekmujete s tujimi igralci?Da, to je glavni cilj do leta 2020.


Imel sem tudi nekaj razprav o potencialnih sponzorskih poslih, tako da bi, če bi lahko dobil nekaj sponzorjev, verjetno odšel na kar nekaj turnirjev po Evropi, da bi tekmoval z najboljšimi na različnih tečajih in si pridobil dragocene izkušnje.


Če ne, bom še šel, samo ne toliko.


Torej, upamo, da bomo vse te fante videli tam na tečajih brvi!


Ne najdem vaše fotografije s trofejo slovenskega prvaka?


Žal ga nimam, saj sem bil že odsoten, ko je bil zadnji turnir že imel dovolj veliko prednost, da sem bil že na dopustu v Indoneziji


2 meseca sem bil v Indoneziji, se za en teden vrnil v Evropo, šel igrati na Portugalsko za petg500 in se nato vrnil v Avstralijo za 250, zdaj pa sem v novi ZelandijiIn še nisem bil doma, zato še nisem videl trofeje 😂

184 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page